Do kupienia samochód strażacki

Wójt Gminy Trzciana ogłasza sprzedaż w trybie aukcji:

1. Nazwa i siedziba Sprzedawcy:
Gmina Trzciana, 32-733 Trzciana 302
2. Miejsce i termin aukcji
Aukcja odbędzie się w dniu 12 czerwca 2017 r. o godz. 10 00 w Urzędzie Gminy w Trzcianie pok. nr 15 , 32-733 Trzciana 302.
3. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć przedmiot aukcji:
Samochód strażacki można oglądać w siedzibie OSP Leszczyna, 32-733 Leszczyna 153, od dnia ogłoszenia o sprzedaży – po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu. Osobami uprawnionymi do kontaktu w zakresie udostępnienia przedmiotu aukcji są:
– Pan Stanisław Tracz- OSP Leszczyna, tel. 535 980 538
– Pan Marek Stochel – OSP Leszczyna, tel. 608 339 244
4. Przedmiot aukcji:
Specjalny samochód pożarniczy
Marka i typ : BERLIET 770 KB 6
Ilość – 1 szt
Nr rejestracyjny: KBC 67KE
Rok produkcji: 1980


Data pierwszej rejestracji: 05.12.1980 r.
Stan drogomierza : 27458 km
Silnik – zapłon samoczynny
Nadwozie: zamknięte pożarnicze, skrytki boczne zasuwane aluminiowymi żaluzjami.
Zabudowa: kabina ośmioosobowa łącznie z kierowcą, oddzielny przedział dla załogi
Moc silnika: 141 kW
Dane uzupełniające:
Aktualne badanie techniczne, ubezpieczenie komunikacyjne OC, beczka 29001,
autopompa o wyd. 1800 l/min, nowe akumulatory, pojazd w ciągłym użytkowaniu.
Cena wywoławcza pojazdu:
– 10.000,00 zł. Słownie: dziesięć tysięcy złotych, ( kwota nie zawiera podatku VAT).
5. Warunki przystąpienia do aukcji
Warunkiem przystąpienia do aukcji jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj.:
– wadium na samochód Berliet wynosi: 1000,00 zł słownie: jeden tysiąc złotych 00/100, które należy wpłacić na konto Urzędu Gminy w Trzcianie, 32-733 Trzciana 302, nazwa banku : Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie Oddział w Trzcianie nr rachunku:
09 8589 0006 0030 0000 0202 0014 najpóźniej do dnia 9 czerwca 2017 r.
Wadium wnosi się wyłącznie w gotówce.
Wpłata wadium oznacza przyjęcie i akceptację warunków udziału w aukcji.
Postąpienie nie może wynieść mniej niż 100,00 zł i więcej niż 1000,00 zł
Zaoferowana cena przestaje wiązać Licytanta, gdy inny Licytant zaoferuje cenę wyższą.
Po ustaniu postąpień prowadzący aukcję po trzecim przybiciu zamyka aukcję i udziela przybicia Licytantowi, który zaoferował najwyższą cenę.
Z chwilą przybicia następuje zawarcie umowy sprzedaży przedmiotu aukcji.
Sprzedawca dodatkowo zawrze z Nabywcą umowę kupna- sprzedaży na piśmie w terminie 7 dni od zamknięcia aukcji.
Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po udzieleniu przybicia lub w terminie wyznaczonym przez prowadzącego aukcję, nie dłuższym niż 7 dni licząc od dnia przybicia. Wadium złożone przez Licytantów (Oferentów), którzy nie wygrają aukcji, zostanie zwrócone w terminie do 7 dni od dnia zamknięcia aukcji.
Wadium złożone przez Licytanta (Oferenta), który wygra licytację zostanie zaliczone na poczet ceny.
Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy Licytant (Oferent), który wygrał aukcję uchyli się od zapłaty ceny nabycia i zawarcia pisemnej umowy kupna- sprzedaży.
6. Przystąpienie jednego Licytanta wystarcza do przeprowadzenia aukcji.
7. Sprzedający zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży w trybie aukcji, bez podania przyczyn.
W sprawach przedmiotu aukcji można kontaktować się z pracownikiem Urzędu Gminy w Trzcianie – Jerzy Dudek tel. 14 648 44 27.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.